cz deStanovy golf clubu Luby

Dokumenty ke stažení
Název dokumentu Formát
Stanovy Golf Clubu Luby .pdf

Článek I

Základní ustanovení a název sdružení
 1. Golf Club Luby /dále jen GC LUBY/ je dobrovolným sdružením občanů dle zákona 83/1990 Sb. O sdružování občanů.
 2. Činnost GC LUBY se řídí těmito Stanovami.
 3. Sdružení má název: Golf Club Luby.

Článek II

Sídlo
 1. Sídlo GC LUBY je v Lubech u Chebu
 2. Adresa sídla klubu: GC LUBY, o.s., Horní Luby 25, 351 34 Skalná
 3. Korespondenční adresa klubu: GC LUBY, o.s., P.O. Box 1, 351 37 Luby u Chebu

Článek III

Cíl činnosti
 1. Cílem GC LUBY je vytvářet pro své členy podmínky pro provozování závodního a rekreačního golfu a s tím spojené společenské a kulturní činnosti.
 2. GC LUBY bude provozovat tuto činnost na golfovém hřišti v Lubech. Podmínky upravuje smlouva mezi GC LUBY a majitelem resp. provozovatelem hřiště.
 3. K dosažení svých cílů se GC LUBY může začlenit do jiných spolků, komor či sdružení, jako např. Český svaz tělesné výchovy, Česká golfová federace a jiné.

Článek IV

Orgány

Orgány GC LUBY jsou:
 • valná hromada klubu
 • výbor klubu
 • prezident klubu
 • sekretář klubu

Článek V

Valná hromada klubu
 1. Valnou hromadu svolává Výbor nejméně jedenkrát ročně, její konání musí být členům oznámeno nejméně 10 dnů předem.
 2. Valná hromada je složena ze všech členů sdružení.
 3. Hlasovací právo s hlasem rozhodujícím mají jen členové, kteří uhradili před jejím konáním vstupní a další příspěvky v plné výši. Ostatní členové mají hlas poradní.
 4. Valná hromada rozhoduje v těchto věcech:
  • změny Stanov
  • schválení rozpočtu a účetní uzávěrky podle čl. 11 odst. 1. těchto Stanov
  • určení hlavních směrů činnosti
  • volba prezidenta, který je člen výboru
 5. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Hlasování je veřejné - aklamací. Ke změně Stanov je třeba kladného hlasu majitele hřiště.

Článek VI

Výbor
 1. Výkonným orgánem GC LUBY je tříčlenný Výbor, z nichž dva členy Výboru jmenuje a odvolává majitel hřiště, jednoho člena Výboru volí volební Valná hromada, která se koná vždy jednou za 4 roky. Mandát členů Výboru jmenovaných majitelem hřiště zaniká jejich odvoláním majitelem hřiště, mandát voleného člena Výboru zaniká zvolením nového člena Výboru na volební Valné hromadě.
 2. Výbor rozhoduje s konečnou platností o všech věcech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi, zejména:
  • Stanovuje výši vstupních poplatků, poplatku za převod členství, ročních členských příspěvků, a výši poplatků za upomínání neplacení plateb členů.
  • Organizuje sportovní, společenskou a kulturní činnost a řeší veškeré provozní záležitosti GC LUBY.
  • Zajišťuje přípravu a plnění rozpočtu, vedení účetnictví podle čl. XI, odst. 1,
  • Uzavírá jménem klubu s majitelem resp. provozovatelem golfového hřiště smlouvu podle čl. III. odst. 2 těchto Stanov.
  • Řeší podle zásad zdravého rozumu spory mezi členy a přestupky členů, které vzniknou v souvislosti s členstvím v klubu. Disciplinárními opatřeními jsou varování, důtka a vyloučení z klubu.
  • Přijímá nové členy, zamítnutí nemusí zdůvodnit. Členem GC LUBY se může stát pouze ten, kdo souhlasí se Stanovami GC LUBY.
  • O zániku klubu a provádí s tím související majetkové vypořádání.
  • Schvaluje provozní řád hřiště.
  • Uděluje čestné členství.
  • Sjednává s právnickými osobami podmínky jejich členství.
  • Vede evidenci členů, kteří se opakovaně dopouštějí porušování svých povinností člena a prohřešků proti golfové etiketě a Pravidlům. Takovýto seznam je oprávněn za podmínek stanovených zákonem zveřejnit.
 3. Schůze Výboru svolává sekretář alespoň jednou za čtvrtletí. K platnosti usnesení je třeba souhlasu dvou členů Výboru. O jednání Výboru, zejména o jeho usneseních, pořizuje sekretář zápis, který se schvaluje na příští schůzi Výboru. Výbor klubu je v odůvodněných případech oprávněn rozhodnout o snížení poplatků, než jaké jsou pro dané období vyhlášeny postupem dle čl. VI., odst. 2, písm. a) Stanov.

Článek VII

Prezident

Prezident klubu je statutárním orgánem sdružení. Prezidenta GC LUBY volí volební valná hromada. Prezident zastupuje GC LUBY navenek a činí v souladu s usneseními Valné hromady a Výboru jménem klubu právní úkony. Prezident řídí jednání Valné hromady a Výboru. V jeho nepřítomnosti řídí Valnou hromadu sekretář.

Článek VIII

Sekretář

Sekretáře volí výbor. Sekretář vyřizuje v souladu s usneseními Valné hromady a Výboru agendu klubu. Pojmově je sekretář klubu totožný s STK klubu.

Článek IX

Členové
 1. Člen klubu má právo účastnit se členských schůzí, volit a být volen do orgánů klubu. Má dále právo využívat hřiště, klubovnu a další zařízení klubu, účastnit se sportovních a společenských akcí klubu.
 2. Člen klubu je povinen zachovávat golfová pravidla a etiketu, svým jednáním nepoškozovat GC LUBY, řídit se stanovami GC LUBY a dodržovat provozní řád hřiště. Je dále povinen šetřit a chránit majetek klubu, hřiště a jeho vybavení a totéž vyžadovat od ostatních uživatelů. Člen klubu je povinen platit členské příspěvky a poplatky za upomínky ve výši a splatnosti stanovené Výborem klubu dle čl. VI., odst.2 písm. a) Stanov. Pro člena, který přestal být členem v průběhu roku platí podmínky uvedené v čl. IX. odstavec 7 nebo odstavec 8 podle toho, k jakému dni ve vztahu ke splatnosti členského příspěvku skončilo jeho členství. Člen klubu je povinen sledovat webové stránky klubu, zejména informace výboru klubu o výši a splatnosti členských příspěvků pro každý kalendářní rok.
 3. Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové, neplatí však vstupní poplatek.
 4. K ukončení členství člena dochází:
  • písemným oznámením člena o ukončení členství doručené Výboru klubu v listinné podobě,
  • vyloučením člena podle čl. VI. odst. 2 písm. e) Stanov
 5. Člen, který vystoupil z GC LUBY nebo byl vyloučen, nemá žádné majetkové ani jiné nároky a práva vůči GC LUBY.
 6. Členství je osobním statkem a nemůže být předmětem dědění, převodu či přechodu členství na jinou osobu.
 7. V případě, že Výbor klubu v souladu s čl.VI. odst. 2 písm. a) Stanov stanoví roční členský příspěvek, který je vyšší než členský příspěvek v roce minulém, je člen oprávněn přede dnem splatnosti ročního příspěvku uplatnit námitku proti zvýšení členského příspěvku se současným oznámením o ukončení svého členství ke konci kalendářního roku, pro který byl roční členský příspěvek stanoven. V takovém případě je tento člen povinen uhradit členský příspěvek ve stejné výši, jaká platila v roce předcházejícím s tím, že jeho členství skončí k 31.12. tohoto roku. Výbor zajistí, aby bylo členství takového člena k 31.12. ukončeno. Oznámení o ukončení členství podle předcházejícího textu nelze vzít zpět.
 8. Člen, který ukončí členství po vyhlášení výše ročního členského příspěvku, je povinen uhradit roční členský příspěvek v plné výši.
 9. Splatnost ročního členského příspěvku je vždy k 14. únoru kalendářního roku. Výbor klubu může stanovit splatnost odchylně. V případě opožděného placení postupuje výbor v souladu s článkem VI. odst. 2 písmeno a) Stanov a podle platného právního řádu České republiky. Úrok z prodlení je stanoven ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 7 procentních bodů za období ode dne splatnosti členského příspěvku do zaplacení. Ve věcech neupravených těmito Stanovami se vztahy mezi GC LUBY a členy řídí 4 Občanským zákoníkem. Vůči osobám, které jsou nebo byly členy GC LUBY a jsou v prodlení s placením svých splatných závazků vůči klubu, je klub po dobu trvání dluhu oprávněn činit opatření vedoucí k zablokování možnosti hraní dlužníka na úpravu HCP.
 10. Na každého člena, který je členem GC LUBY k 1. lednu roku se za použití bodů 7 až 9 tohoto článku vztahuje povinnost placení členského příspěvku za tento rok bez ohledu na to, kdy přestal být členem GC LUBY.

Článek X

Revizoři účtů

Valná hromada GC LUBY volí na jedno roční období dva revizory účtů a jednoho náhradníka. Revizoři účtů přezkoušejí roční účetní uzávěrku a členské schůzi předloží písemnou zprávu o kontrole.

Článek XI

Hospodaření
 1. Zdrojem majetku GC LUBY jsou zejména vstupní a roční příspěvky členů a dary. Tyto příjmy budou použity zejména na úhradu závazků klubu vyplývajících ze smlouvy s majitelem resp. provozovatelem hřiště podle čl. III. odst. 2 a čl. VI. odst. 2 písm. d), na sportovní, společenskou a kulturní činnost, na úhradu příspěvků z titulu členství GC LUBY v jiných spolcích, komorách či sdruženích podle čl. III. odst, 3 a na úhradu činnosti výboru.
 2. Za hospodaření s majetkem a vedení účetnictví podle platných předpisů odpovídá výboru sekretář.

21.10.

V sobotu 23.10. se uskuteční poslední oficiální turnaj na úpravu HCP. Přihlášky na www.cgf.cz.

27.9.

Dne 3.10. je hřiště plně obsazené až do 16:30 hodiny.

25.9.2021
MK klubu na rány

O víkendu 25.-26.9. se uskuteční v Lubech dvoudenní Mistrovství klubu 2021. Hřiště bude volné každý den cca po 14:00 hodině.

4.9.2021
Rezervace

3.9. a 4.9. je hřiště obsazené cca do 16:00 z důvodu konání golfových turnajů.

18.8.

V sobotu jste srdečně zváni na nový turnaj v lubském kalendáři "TERCOM OPEN CUP". Přihlášky na www.cgf.cz do pátku 20.8.